Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.szycioteka.pl/sklep.

Sprzedającym jest firma „Szycioteka” Iwona Koch, dostępna pod adresem: Sokołów Małopolski, ul. Sienkiewicza 49, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 517-019-69-38, Regon: 181127065, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu +48 507 838 513,

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: poczta@szycioteka.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.szycioteka.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.szycioteka.pl/sklep.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy www.szycioteka.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną rękodzieła związanego z szyciem, za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.szycioteka.pl/sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 9, Safari 5 w podanej wersji lub nowsza, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.szycioteka.pl/sklep są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową i drogą mailową.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany i adres e-mail.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, termin i sposób dostawy.

 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą e-mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki.

 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 3. Przesyłka realizowana jest zgodnie z informacją o dostępności podaną przy każdym towarze na stronach serwisu. Towary określone jako „dostępne” są wysyłane od 1 do 2 dni roboczych, po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym sklepu. Przy towarach opisanych jako „dostępne na zamówienie” podany jest orientacyjny czas realizacji.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.

§ 5 Płatności

 1. Na życzenie Klienta wystawiany jest rachunek.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest poinformowanie o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Sklepu: poczta@szycioteka.pl.

 3. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt na adres Sklepu nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres poczta@szycioteka.pl.

  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Pin It on Pinterest

Share This